fbpx

Werknemers kunnen je verschillende soorten verlof opnemen. Je kunt onderscheid maken in twee soorten verlof, wettelijk en bijzonder. Verlof dat in de wet geregeld is of verlof dat in de cao of arbeidsovereenkomst is vastgesteld. Binnen deze twee groepen kan ook weer onderscheid worden gemaakt. Hieronder leest je welke soorten verlof er allemaal zijn en hoe je er mee omgaat.

Soorten verlof

Wettelijk verlof

In de wet arbeid en zorg zijn de onderstaande wettelijke verlofregelingen geregeld, in de meeste cao’s en arbeidsovereenkomsten zijn ook bovenwettelijke verlofdagen opgenomen. Dit betekent dat werknemers meer verlofdagen krijgen dan ze wettelijk recht op hebben.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Ieder zwangere vrouw heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Ze hebben altijd recht op een totaal van 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag gespreid opgenomen worden.

Kraamverlof

Kraamverlof wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd. Je krijgt 5 dagen betaald verlof als je vrouw of partner is bevallen. In dit geval maakt het niet uit of je full- of parttime werkt. Daarna kunnen er nog 3 dagen ouderschapsverlof worden opgenomen. Het kan zijn dat er in jouw cao afwijkende regels staan. Dit kraamverlof moet binnen vier weken na de bevalling worden genomen.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof houdt in dat je tijdelijk minder werkt om meer tijd te besteden aan een kind tot 8 jaar. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat je werkt per week. Wettelijk gezien is ouderschapsverlof onbetaald en worden hierover geen vakantiedagen opgebouwd. Dit is afhankelijk van het bedrijf waarbij je werkt.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Als werknemers een adoptiekind of pleegkind in huis nemen hebben ze recht op verlof en een uitkering tijdens looptijd daarvan. Op deze manier kunnen de ouders en het kind aan elkaar wennen. Voorwaardes hierbij zijn dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken of dat het kind bij het adres van de pleegouder staat ingeschreven. De maximale duur van dit verlof ik 4 weken.

Zorgverlof

Als iemand een ziek kind, partner of ouder verzorgt of ondersteund als zij hulpbehoevend zijn heb je recht op zorgverlof.

Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Als er spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden plaatsvinden hebben werknemers het recht op kort verzuimverlof of calamiteitenverlof. Het salaris wordt doorbetaald tijdens dit verlof.

In je cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die de wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken.

Bijzondere soorten verlof

Naast wettelijk verlof bestaat er ook bijzonder of buitengewoon verlof. In je cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer je hier recht op heb. Hierin staat ook wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is. Bijzonder verlof kan aangevraagd worden bij familieomstandigheden of een bijzondere gebeurtenis, zoals een begrafenis van een familielid, jouw huwelijk en jouw ambtsjubileum.

Daarnaast zijn er nog andere soorten verlof, namelijk:

Sollicitatie: Als je wilt solliciteren moet je vakantieuren opnemen.

Dokters- en tandartsbezoek: In de wet is niets opgenomen over verlof voor dokters- en tandartsbezoek. De bedoeling is dat werknemers dit zoveel mogelijk in hun vrije tijd doen. Als dit niet kan buiten werktijd hoeven hier geen verlofuren voor opgenomen te worden.

Zwangerschapsonderzoek: Je mag onder werktijd op zwangerschapscontole. Hiervoor hoeven geen vakantieuren opgenomen te worden en wordt het loon tijdens het onderzoek en de reistijd daarvoor doorbetaald.

Calamiteitenverlof: Bij het overlijden van een direct familielid heb je recht op calamiteitenverlof om meteen de nodige zaken te regelen.

Onbetaald verlof

Er kan onbetaald verlof opgenomen worden als je een lange reis wilt maken of een studie wilt doen. Daarnaast krijg je volgens de wet geen salaris tijdens ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof. In de cao of arbeidsovereenkomst kan dit ander geregeld zijn.

HaaeR © 2024
Haaer is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 89563484